Nhà gỗ Xoan

Nhà gỗ Xoan xưởng làm nhà gỗ ở Chàng Sơn